Regulamin konkursu Instagram "Wygraj voucher 200zł"

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj voucher 200 zł”– INSTAGRAM

§ 1 Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj voucher 200 zł” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Śląski Instytut Biznesu Anna Jedynak z siedzibą w Katowicach (40-171), ul. Modrzewiowa 36/28, wpisana do CEiDG, NIP 9542468431, REGON 241704243 (dalej: „Asterope”).

2.       Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu należącym do Asterope pod adresem https://www.instagram.com/asteropebutik.pl/.

3.       Organizatorem Konkursu jest Asterope (dalej „Organizator”).

4.       Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.

5.       Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 25.07.2022 r. począwszy od godziny publikacji posta konkursowego do 14.08.2022 r. do godziny 23.59.

 

6.       Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem. 

 

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.       posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.       jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,

3.       nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,

4.       zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

5.       wykonała Zadanie Konkursowe.

 

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu. 

 

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

1.       Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu komentarza, będącego odpowiedzią na pytanie: „Czego powinno być więcej w naszym sklepie?”. Komentarz należy umieścić pod postem konkursowym na profilu @asteropebutik.pl (o którym mowa w § 1 ust. 2). Ponadto należy być obserwatorem profilu @asteropebutik.pl, polubić post konkursowy oraz oznaczyć w komentarzu dwie osoby, które Uczestnik chce zaprosić do zabawy.

2.       Udostępnienie postu konkursowego w postaci Instagram Story na prywatnym profilu Uczestnika, a także oznaczenie na nim @ asteropebutik.pl jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

3.       Odpowiedzi udzielone w Konkursie ocenione zostaną pod kątem kreatywności. Kreatywność odpowiedzi oceniona zostanie wedle uznania Organizatora Konkursu.

4.       W Konkursie wygrać może 3 Uczestników. Nagrodami przeznaczonymi dla zwycięzców Konkursu są 3 vouchery o wartości 200 zł każdy, do wykorzystania w sklepie https://www.asteropebutik.pl/. Jeden uczestnik może udzielić maksymalnie jednej odpowiedzi. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 21.08.2022 r. w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram.

5.    Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres asterope@asteropebutik.pl informacji niezbędnych przekazania nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

6.   W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 5 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną nagrodę.

7.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi nagrody, jeśli brak możliwości przekazania nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

8.   Vouchery na zakupy w sklepie https://www.asteropebutik.pl/ zostaną przesłane jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę nagrody.

9.       Vouchery zostaną przesłane w formie kodu online. Kod online można wykorzystać w ciągu 1 roku od dnia otrzymania.

10.       Każdy z voucherów jest jednorazowy i może zostać wykorzystany przez zwycięzców tylko jeden raz. Jeśli wartość wybranych przez zwycięzców produktów będzie niższa niż otrzymany voucher, zwycięzcy nie przysługuje zwrot różnicy pomiędzy wartością wybranych produktów a wartością vouchera, co więcej różnicy nie można wykorzystać przy realizacji kolejnego zamówienia.

11.       Jeśli wartość wybranych przez zwycięzcę produktów przekroczy wartość otrzymanego vouchera, zwycięzca jest obowiązany dopłacić powstałą różnicę.

12.  Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany nagrody na nagrodę pieniężną.

13.       Fundatorem nagród jest Organizator.

14.   Fundator nagród zobowiązuje się do przesłania nagród zwycięzcom do dnia 17.09.2022 r., pod warunkiem otrzymania w wiadomości prywatnej danych do wysyłki nagrody.

15.   Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzedstawiania uzasadniania ani kryteriów wyboru nagradzanych zgłoszeń.

16.   Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:

a.       Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.

b.      Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Astrerope w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej).

c.       Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem.

d.      Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem.

e.      Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami.

f.        Asterope ma prawo udzielania sublicencji.

g.       Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora  swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego.

h.      Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

17.   Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

a.       niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,

b.      niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

c.       zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

d.      naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

e.      zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Asterope;

f.       których autorzy działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

g.       których autorzy tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram.

 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Śląski Instytut Biznesu Anna Jedynak z siedzibą w Katowicach, NIP: 9542468431, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy95/46/WE (Dz.U. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”).

2.       W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: asterope@asteropebutik.pl.

3.       Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności kontaktu  z  Uczestnikami  Konkursu,  przyznania  lub  wysyłki  nagród przewidzianych w Konkursie, utrzymywania Materiałów w serwisie Instagram oraz do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b „RODO”.

4.       W celu wskazanym wyżej mogą przetwarzane następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail,  oraz nazwa konta w serwisie  Instagram  i  adresIP. Dane   zostały   zebrane   przez   profil   na   portalu Instagram. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i  ogłoszenia  informacji  o  zwycięzcach  oraz  innych  nagrodzonych  osobach,  a  także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

5.       Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym oraz podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu.

6.       Dane uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Okręg Gospodarczy. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu.

7.       Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

§ 5 Tryb składania reklamacji

1.       Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

2.       O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.

3.       Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: asterope@asteropebutik.pl

§ 6 Postanowienia końcowe

1.       Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

2.       Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie pozostałe treści dotyczące konkursu niezawarte w niniejszym Regulaminie mają jedynie charakter informacyjny.

3.       Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

4.       Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

5.       W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl